logo
Weekly Auctions of Exceptional Items
Log In
lots of lots

Fu Baoshi (1904-1965)

Fu Baoshi Sale History

View Price Results for Fu Baoshi

Related Scrolls, Screens & Fan Paintings

More Items from Fu Baoshi

View More

Recommended Art

View More
item-129087719=1
item-129087719=2
item-129087719=3
Fu Baoshi (1904-1965)
Item Details
Description
Fu Baoshi (1904-1965)
Hanging Scroll, Ink And Color On Paper, Hanging Scroll, Signed And Seal
136 X 68 cm 約 8.32 平尺
傅抱石(1904-1965)
軸心:設色紙本
款識:二湘圖。君不行兮夷猶,蹇誰留兮中洲?美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮無波,使江水兮安流。望夫君兮未來,吹參差兮誰思?駕飛龍兮北徵,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙綢,蓀橈兮蘭旌。望涔陽兮極浦,橫大江兮揚靈。揚靈兮未極,女嬋媛兮為余太息。橫流涕兮潺湲,隱思君兮陫側。桂櫂兮蘭枻,斵冰兮積雪。採薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒勞,恩不甚兮輕絕。石瀨兮淺淺,飛龍兮翩翩。交不忠兮怨長,期不信兮告余以不閒。朝騁騖兮江皋,夕弭節兮北渚。鳥次兮屋上,水周兮堂下。捐余玦兮江中,遺余佩兮醴浦。採芳洲兮杜若,將以遺兮下女。時不可兮再得,聊逍遙兮容與。丙戊三月二十四日醉後寫二湘圖于重慶西郊金剛坡下,新喻傅抱石并記
鈐印:傅
Provenance 來源:舊金山臺灣華僑藏家
傅抱石(1904 年 10 月 5 日—1965 年 9
月 29 日),原名長生、瑞麟,號抱石齋主人,生於江西南昌,祖籍江西新余,現代畫家,「新山水畫」代表畫家 。早年留學日本,回國後執教於中央大學。1949 年後曾任南京師範學院教授、江蘇國畫院院長等職。他擅畫山水,中年創為「抱石皴」,筆致放逸,氣勢豪放,尤擅作泉瀑雨霧之景。
$50,000
Buyer's Premium
  • 27% up to $1,000,000.00
  • 27% above $1,000,000.00

Fu Baoshi (1904-1965)

Estimate $50,000 - $100,000
Jun 04, 2022
See Sold Price
Starting Price $50,000
Shipping, Payment & Auction Policies
Ships from San Francisco, CA, United States
Accepts seamless payments through LiveAuctioneers
Golden State Auction Gallery, Inc.

Golden State Auction Gallery, Inc.

San Francisco, CA, United States
451 Followers
logo
www.liveauctioneers.com
item

0029: Fu Baoshi (1904-1965)

Sold for $110,000
12 Bids
Est. $50,000 - $100,000Starting Price $50,000
Fine Asian Works Of Art & Painting
Jun 04, 2022 6:00 PM EDT
Buyer's Premium 27%

Lot 0029 Details

Description
...
Fu Baoshi (1904-1965)
Hanging Scroll, Ink And Color On Paper, Hanging Scroll, Signed And Seal
136 X 68 cm 約 8.32 平尺
傅抱石(1904-1965)
軸心:設色紙本
款識:二湘圖。君不行兮夷猶,蹇誰留兮中洲?美要眇兮宜修,沛吾乘兮桂舟。令沅湘兮無波,使江水兮安流。望夫君兮未來,吹參差兮誰思?駕飛龍兮北徵,邅吾道兮洞庭。薜荔柏兮蕙綢,蓀橈兮蘭旌。望涔陽兮極浦,橫大江兮揚靈。揚靈兮未極,女嬋媛兮為余太息。橫流涕兮潺湲,隱思君兮陫側。桂櫂兮蘭枻,斵冰兮積雪。採薜荔兮水中,搴芙蓉兮木末。心不同兮媒勞,恩不甚兮輕絕。石瀨兮淺淺,飛龍兮翩翩。交不忠兮怨長,期不信兮告余以不閒。朝騁騖兮江皋,夕弭節兮北渚。鳥次兮屋上,水周兮堂下。捐余玦兮江中,遺余佩兮醴浦。採芳洲兮杜若,將以遺兮下女。時不可兮再得,聊逍遙兮容與。丙戊三月二十四日醉後寫二湘圖于重慶西郊金剛坡下,新喻傅抱石并記
鈐印:傅
Provenance 來源:舊金山臺灣華僑藏家
傅抱石(1904 年 10 月 5 日—1965 年 9
月 29 日),原名長生、瑞麟,號抱石齋主人,生於江西南昌,祖籍江西新余,現代畫家,「新山水畫」代表畫家 。早年留學日本,回國後執教於中央大學。1949 年後曾任南京師範學院教授、江蘇國畫院院長等職。他擅畫山水,中年創為「抱石皴」,筆致放逸,氣勢豪放,尤擅作泉瀑雨霧之景。
$50,000

Contacts

Golden State Auction Gallery, Inc.
415-379-4700
2255 Clement Street
San Francisco, CA 94121
USA
LiveAuctioneers Support
info@liveauctioneers.com
iphoneandroidPhone

Get notifications from your favorite auctioneers.

TOP